Valikko Sulje

Sukuseuran säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sihvosten sukuseura ry ja kotipaikka on Imatran kaupunki.
Toiminta-alueena on koko maa. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.
 
 
2 § Tarkoitus ja toimintamuodot
 
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Sihvosen suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa, tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa ja lujittaa sukuhenkeä
sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan
–   järjestää sukukokouksia, sukujuhlia, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia
–   tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa
–   kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenistön tietoon
–   harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa
–   tukee taloudellisesti vaikeuksiin joutuneita suvun jäseniä tai heidän omaisiaan
–   tekee sukuseuratoimintaa ja sukututkimusta tunnetuksi
Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua
omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräystä ja
arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.
 
 
3 § Jäsenet
 
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt
henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton, avoliiton tai
siihen verrattavan rekisteröidyn parisuhteen kautta on siihen liittynyt.
 
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen 15 vuotta
täyttänyt henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta.
Sukuseuraan voi kuulua jäsenenä vain yksityinen henkilö. Seurassa on varsinaisia
jäseniä ja kunniajäseniä.
 
Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa kun hallitus on hyväksynyt uuden
jäsenen. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran
kokouksessa. Tämä kirjataan pöytäkirjaan.
 
Varsinaiselta jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
sukuseuran varsinainen sukukokous. Jäsenille, jotka eivät ennen tilikauden alkua ole
täyttäneet kahdeksaatoista vuotta, voidaan määrätä muita jäseniä alhaisempi
jäsenmaksu. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän,
sairauden tai maksukyvyn heikentymisen perusteella.
 
Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua kunniajäseneksi tai
kunniapuheenjohtajaksi henkilöitä, jotka ovat erityisesti ansioituneet seuran toiminnassa
tai muulla toiminnallaan edistäneet seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsenet ja
kunniapuheenjohtajat ovat vapaita jäsenmaksuista.
 
Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa
erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.
 
Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu
katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta
kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.
 
Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.
 
 
4 § Hallitus
 
Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa
sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on kahden sukukokouksen välinen aika.
 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi,
varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi ja kuusi muuta
jäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä sukujen eri haarautumien mukanaoloon
hallituksessa.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.  
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen
jäsentä sitä vaatii.
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide,
jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.
 
Hallitus päättää seuran irtaimen omaisuuden myynnistä ja vaihtamisesta sekä pantti-
kirjojen hakemisesta ja niiden panttaamisesta. Hallitus on vastuussa toiminnastaan
seuran kokoukselle.
 
Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen
puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.
 
 
5 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen
 
Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan
kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
 
 
6 § Tilit
 
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on
annettava tilintarkastajille tarkistettavaksi viimeistään helmikuun loppuun mennessä.
Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkistuksesta on annettava
hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.
 
 
7 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen
 
Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on joko postitettava jokaiselle
jäsenelle tai julkaistava hallituksen päättämässä sanomalehdessä. Kutsu voidaan
lähettää jäsenille myös sähköpostin välityksellä. Postittaminen, julkaiseminen tai muu
tiedottaminen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.
 
 
8 § Sukuseuran kokoukset
 
Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä
päivänä huhti-syyskuun aikana.
 
Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai
hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti
hallitukselta vaatii.
 
Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla,
jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen
vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella
äänioikeutetulla on yksi ääni.
 
Seuran päätökseksi tulee, 10 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.
 
Kokouksissa tehdyistä päätöksistä on laadittava pöytäkirja.
 
 
9 § Varsinainen sukukokous
 
Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1.  kokouksen avaus;
2.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
4.  valitaan kaksi ääntenlaskijaa;
5.  hyväksytään kokoukselle työjärjestys;
6.  esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot
      varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta;
7.  päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
8.  vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle
      kaksivuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraavalle kahdelle
      kalenterivuodelle ja vahvistetaan talousarvio kahden seuraavan tilikauden
      muodostamalle ajanjaksolle;
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä
10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan
      kahden seuraavan tilikauden tilejä;
11. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden suuruus;
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
 
10 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen
           
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä
seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamista
koskevan asian esille otosta. Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä ilmoitus
Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin.
 
Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa
lakkautetuksi käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen.
Sukuseuran purkautuessa arkistoa ei saa luovuttaa yksityiselle henkilölle.
 
11 § Muu päätöksenteko
 
Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia
yhdistyksiä.